Thông tin liên lạc

Thông tin liên lạc 2020-07-29T17:29:18+00:00

Địa chỉ: 981 Nelson Street, Vancouver B.C. Canada V6Z 3B6
Số điện thoại: +1- 604-608-8788
Email: info@pattisonhighschool.ca
Facebook: facebook.com/pattisonhighschool
Instagram: Instagram.com/pattisonhighschool
Twitter: Twitter.com/pattisonhighschool