دروس تحصیلی

دروس تحصیلی 2020-08-20T00:03:06+00:00

مقطع ۹

زبان انگلیسی ۹
علوم اجتماعی ۹
ریاضیات ۹
علوم ۹
تربیت بدنی ۹
آموزش های هنری ۹
مهارت های کاربردی ۹
نمایشنامه و داستان نویسی ۹
آموزش های شغلی ۹

مقطع ۱۰
زبان انگلیسی ۱۰
علوم اجتماعی ۱۰
علوم ۱۰
جبر و حسابان مقدماتی ۱۰
علوم کامپیوتر ۱۰
آموزش های کسب و کار ۱۰
هنر های تجسمی ۱۰
کارگاه هنر ۱۰
موسیقی ۱۰
تربیت بدنی ۱۰
نمایشنامه و داستان نویسی ۱۰
آموزش های شغلی ۱۰

مقطع ۱۱
مطالعات ادبیات (انگلیسی) ۱۱
رسانه های جدید ۱۱
علوم اجتماعی ۱۱
جبر و حسابان مقدماتی ۱۱
فناوری اطلاعات ۱۱
موسیقی ۱۱
شیمی ۱۱
فیزیک ۱۱
کارگاه هنر ۱۱
علوم زندگی ۱۱
هنر های تجسمی و تکنولوژی رسانه ۱۱
تربیت بدنی ۱۱
تاریخ هنر ۱۱

مقطع ۱۲
زبان انگلیسی ۱۲
رسانه های جدید ۱۲
جبر و حسابان مقدماتی ۱۲
جبر و حسابان ۱۲
نظریات اقتصادی ۱۲
فناوری اطلاعات ۱۲
آناتومی و فیزیولوژی ۱۲
شیمی ۱۲
فیزیک ۱۲
تاریخ هنر ۱۲
هنر های تجسمی و تکنولوژی رسانه ۱۲
تربیت بدنی ۱۲
تاریخ جان ۱۲
آمار و احتمال ۱۲
علوم محاسبات ۱۲
موسیقی ۱۲
مطالعات سیاسی ۱۲
ارتباطات شغلی